Yönetici Koçunun Bir Liderin Gelişimindeki Yeri – 1

Yönetici Koçunun Bir Liderin Gelişimindeki Yeri – 1

96
0
PAYLAŞ

Yönetim kadrosunda yer alan liderlerin hangi niteliklerini geliştirmeleri gerektiğini biliyor olmaları, değişim yönünde adım atmaları için tek başına yeterli olmayabiliyor.

Bu bağlamda yönetici koçluğu, liderlerin yüksek performans sergilemelerini sağlamak, kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak, bireysel hedeflerini kurumsal hedefler ile uyumlandırmalarına olanak sağlamak adına başvurulan yollardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

“Yönetici koçluğu, bir organizasyonda yönetimsel otoriteye sahip danışan ile koç arasında tesis edilen koçluk ilişkisi çerçevesinde koçun davranışsal teknikler ve metotlar kullanarak danışanın, önceden kendisiyle uzlaşılan amaçlara ulaşmasına destek olan bir süreçtir. Koçluk, yönetici geliştirme programlarında kullanılabilecek ideal bir yöntemdir” [1].

Yönetim ekibine verilecek koçluk hizmetinin sağlayacağı en büyük fayda, özellikle tepe yönetimdeki liderlerin olasılıkların değerlendirilmesi ve karar alma süreçlerinde deneyimledikleri yalnız kalmışlık hissinin ortadan kaldırılması şeklinde kendisini gösterir.

Koçluk hizmeti, bir yandan liderlerin ihtiyaç duydukları yönetsel yetkinliklerin gelişimine olanak sağlarken bir yandan da çalıştıkları şirketlerin kurumsal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olarak üzere onların potansiyellerini performansa dönüştürmelerine olanak sağlar. Koçluk bu süreçte yönetim kadrosuna eyleme geçmek için alan sağlayarak günlük işlerden sıyrılmalarına ve öğrenme süreci için kendilerine vakit ayırabilmelerine imkân tanır.

Yönetici koçluğunda danışanın ihtiyaçları gözetilerek planlama yapılır; organizasyon açısından önemli görülen gelişim alanlarına öncelik verilerek şimdi ve gelecek hedeflenir; eylemlere odaklanılır ve danışanın yönetim yetkinliklerinin gelişimi ön planda tutulur.

Yönetici koçu, lider ile güvene dayalı bir etkileşimde bulunarak onun çevresiyle olan ilişkilerini ve iletişim becerilerini geliştirmesi yolculuğunda ona eşlik eder. Koç, liderin güçlü yönlerini hayatına değer katacak şekilde düzenlemesi, güçlendirmesi gereken yönlerine odaklanması, oluşturacağı eylem planlarının kalıcı nitelikte olması ve tüm bunları yaparken kendisine güven duyması adına koçluk sürecini planlar.

Yapılan araştırmalar yönetici koçluğunun koçluk hizmeti alan bireyin öz farkındalığı, öz yeterliliği, liderlik nitelikleri, iş tatmini, çalıştığı kuruluşa adanmışlığı, üstleriyle ve astlarıyla sergilediği uyum, performansı, zaman yönetimi, çatışma yönetimi ve özel hayatı ile iş hayatı arasındaki denge üzerinde pozitif etki yarattığını göstermektedir [2].

(Devam edecek)

Ünal Elbeyli, ACC

[1] THACH, Elizabeth C. (2002), “The Impact of Executive Coaching and 360 Feedback on Leadership Effectiveness”, Leadership and Organization Development Journal, Vol. 23 (4): 205-214

[2] BARON, Louis – MORIN, Lucie (2009, Spring), “The Coach–Coachee Relationship in Executive Coaching: A Field Study”, Human Resource Development Quarterly, Vol. 20 (1): 85-106